bird
sun

NUMER POSTĘPOWANIA PP4.1.271.2019

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 - Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZESTAWIENIE OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWY ŻYWNOŚCI