bird
sun

PROGRAMY

PLAN PRACY Przedszkola Publicznego nr 4 w Opolu na rok szkolny 2017/2018 określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy przedszkola.

CELE PRIORYTETOWE

 1. Przedszkole wspiera ciekawość, aktywność

     i samodzielność dzieci, wprowadza je w fascynujący

     świat nauki i książki.

   2.Przedszkole kształtuje patriotyczną postawę dzieci-              

       patriotyzm lokalny i narodowy .

CELE GŁÓWNE

1.Dzieci chętnie sięgają po książki, z radością przeprowadzają doświadczenia przyrodnicze, lubią matematykę i doskonale sobie z nią radzą.

2.Dzieci czują się pełnoprawnymi członkami swoich rodzin, wiedzą , że są Opolanami i Polakami, są z tego dumne.

OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY.

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ

W zakresie celu głównego 1.:

 • dzieci rozwijają się wielokierunkowo stymulowane w przedszkolu w toku procesów poznawczych, zdobywają wiedzę o otaczającym świecie, kształtują zdolności i umiejętności, rozwijają swoje talenty;
 • potrafią logicznie myśleć i wyciągać wnioski, odważnie prezentują swoje przemyślenia, swoją wiedzę;
 • interesują się otaczającym światem, chętnie przeprowadzają doświadczenia, rozumieją zjawiska przyrodnicze;
 • potrafią współpracować w parach lub małych zespołach;
 • sięgają po książki dla przyjemności, by rozwiązać jakiś problem, by się czegoś dowiedzieć;
 • rodzice towarzyszą dzieciom w przygodach z książką i nauką, aktywnie włączają się w działania przedszkola;
 • uczestnicząc w przedszkolnych warsztatach, zajęciach otwartych itp. dowiadują się na czym polega dziecięca matematyka i mogą kontynuować zabawy matematyczne z własnym dzieckiem.

OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY.

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ

W zakresie celu głównego 2.:

 • dzieci znają historię własnej rodziny, rodzinnego miasta i całej Polski, legendy, tradycje i polskie obyczaje ;
 • wiedzą, że są Polakami a ich ojczyzną jest Polska ;
 • znają i szanują symbole narodowe : godło Polski, barwy i hymn państwowy ;
 • potrafią wyrazić swoje przeżycia i dzielą się swoją wiedzą poprzez takie rodzaje sztuki jak: muzyka, literatura, plastyka ;
 • uczestniczą w wydarzeniach związanych z obchodami 800 lecia miasta Opole.

PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

1. „MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ”. Jest on odpowiedzią na narastający w polskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci, problem z nadwagą i otyłością. Postanowiliśmy aktywnie włączyć się w kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych, aby przeciwdziałać temu zjawisku. Celem programu jest promowanie właściwych nawyków żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli wody w diecie, a także aktywności fizycznej i proekologicznych postaw.

2. AKADEMIA AQUA FRESH. III Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh” w ramach, której przedszkolaki wspólnie z bohaterami „Pastusiami” uczą się dbania o higienę jamy ustnej. Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych w 5000 przedszkoli w całej Polsce a swoim zasięgiem obejmie rekordową ilość 500 000 dzieci. W Polsce problem próchnicy jest nadal ogromny, a badania wskazują, że jesteśmy w czołówce krajów z największą skalą dzieci chorujących na tą chorobę! Naszym zdaniem najlepszym sposobem edukacji jest nauka połączona z zabawą ;)

3. AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA. Ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia. Zespół ekspertów Akademii Zdrowego Przedszkolaka opracowuje materiały edukacyjne w formie warsztatów (opartych głównie na zabawach) i prezentacji, które mają angażować do wspólnej pracy pracowników przedszkoli, rodziców i dzieci.

4. CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (do roku 2005 działającą jako: Fundacja „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego”), mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” (CPCD) zachęca rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. Jednocześnie, Fundacja przypomina o potrzebie kontrolowania ilości i jakości programów telewizyjnych oraz gier komputerowych, które w życiu przeciętnego współczesnego dziecka zajmują więcej czasu niż szkoła.

5. KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY. Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

6. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

7. MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. Program został opracowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu i jest realizowany w woj. wielkopolskim od 2002r. Celem Programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych dzieci, podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych dzieci, przekonanie rodziców o słuszności działań profilaktycznych podejmowanych w szkole i w domu.

8. PROJEKT EDUKACJA, PROMOCJA I PROFILAKTYKA W KIERUNKU ZDROWIA JAMY USTNEJ SKIEROWANA DO MAŁYCH DZIECI, ICH RODZICÓW, OPIEKUNÓW I WYCHOWAWCÓW. Projekt jest inicjatywą współfinansowaną w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Szwajcarię w ramach współpracy z nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia. Swoim zasięgiem obejmuje teren całego kraju, a działania podejmowane są w Partnerstwie z Uczelniami Medycznymi i szpitalami. Celem głównym Projektu jest ograniczenie występowania i nasilenia choroby próchnicowej zębów oraz poprawę stanu jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w wieku 0-5 lat. Cel ten zostanie osiągnięty w szczególności poprzez nauczanie zasad prawidłowego szczotkowania zębów wraz z instruktażem u dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), a także edukację prozdrowotną i promocję zdrowia jamy ustnej skierowaną zarówno do przedszkolaków, jak i obejmującą informację skierowaną do ich rodziców/opiekunów i nauczycieli. W ramach Projektu realizowane będą zajęcia edukacyjne dla dzieci i ich rodziców, oraz szkolenia dla nauczycieli i wychowawców.

PROGRAM PRZYJACIELE ZIPPIEGO

to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Realizując zajęcia,  nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: "To rozwiązanie jest dobre a tamto złe". Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.